Wij bestaan zodat eenieder Nieuw Leven in Christus kan vinden

Wat Wij Geloven

God is één, volkomen vertegenwoordigt in drie personen: De Vader, De Zoon en De Heilige Geest.(Dt. 6:4, Mt. 28:19 y  Mc 12:29)

Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, Hij leefde een zondeloze leven,  Hij had een plaatsvervangende en verzoenende dood, een lichamelijke opstanding uit de dood en een zegevierende hemelvaart. Hij zal wederkeren eerst- onzichtbaar voor de wereld, om zijn trouwe kerk op aarde op te nemen, vóór de Grote Verdrukking; en de tweede komst- zichtbaar en gemeenschappelijk, met zijn verheerlijkte Kerk, om te heersen over de hele wereld voor duizend jaar. (Jes 7:14 ; Rom 8:34 ; Han. 3:19 ; 1 Tes 4:16-17; 1 Kor 15:51-54; Op 20:4; Zac 14:5 ; Jud 14)

Wij hebben de behoefte en mogelijkheid om een heilig leven te leiden door de heiligingskracht van de Heilige Geest. Door de voorspraak van Christus kunnen we ook gedoopt worden in de Heilige Geest, met een initiële bewijs van het spreken in tongen, naar Zijn wil. De Heilige Geest verspreidt actueel geestelijke  gaven aan de Kerk voor haar opbouw, volgens zijn oppermachtige wil.(Heb 9:14 ; 1Ped 1:15; Han 1:5, 2:4, 10:44-46, 19:1-7;  1 Kor 12:1-12)

De Bijbel is het enige geïnspireerde, onfeilbare, gezaghebbende Woord van God (2 Tm 3:14-17)

De zondigheid van de mens heeft hem van de heerlijkheid van God verwijderd,en dit kan alleen door God hersteld worden. De mens heeft een nieuwe geboorte uit de Geest nodig door te geloven in Jezus Christus en Gods Woord, zodat hij of zij een man of een vrouw waardig van het koninkrijk der hemelen wordt.(Rom 3:23 ; Han. 3:19 ; Joh 3:3-8)

De komende oordeel zal de gelovigen belonen en de ongelovigen veroordelen. De mens zal eeuwig bestaan in vreugde en geluk voor de gelovigen en verdriet en kwelling voor de ongelovigen. Alle Christenen zullen voor de rechterstoel van Christus staan, om beloning van hun daden te ontvangen die zij voor het koninkrijk van God hebben gedaan (2 Kor 5:10 ; Op 20:11-15 ; Mat 25:46)

De Bijbelse doop is de volgende stap, na bekering, voor elke gelovige door onderdompeling van het gehele lichaam, eenmaal, in het water, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals bepaald door de Heer Jezus Christus.(Mat 28:19, Rom 6:1-6 Kol 2:12)

Door het geloof in het offer dat Jezus Christus gedaan heeft, hebben we de vergeving van de zonden, de huidige redding en de perfecte en eeuwige rechtvaardiging van de ziel. Dit is alleen mogelijk uit genade en niet uit eigen werk. (Han 10:43 ; Rom 10:13, 3:24-26 ; Heb 7:25, 5:9; Ef 2:8-9)