Voorwaarden-donatie

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Nlccm (New Life Christian Center Maranatha), gevestigd te Den Haag, Lau Mazirellaan 187, 2525ZM. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27270742, hierna verder te noemen: Nlccm

Telefoon: 06-24255294
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Zaterdag en zondag gesloten en op feestdagen Gesloten.
Email: newlifechristiancenter@gmail.com

Nlccm is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
2. Donatie: een door de gevende partij aan Nlccm geschonken geldbedrag
3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Nlccm
4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Nlccm, een donatie doet aan Nlccm
5. Statuten: Nlccm heeft tot doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , alles in de ruimste zin des woords.
6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Nlccm aan Nlccm
7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Nlccm die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Nlccm
2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3. Nlccm behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Nlccm

1. Online donaties komen volledig ten goede aan Nlccm.
2. Nlccm is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Nlccm nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Nlccm is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: Nlccm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Nlccm voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Nlccm.

Artikel 4 Rechten gevende partij

1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan financenlccm@gmail.com

Artikel 5. Plichten Nlccm

1. Nlccm verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
2. Nlccm neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Nlccm aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
3. Alle personen die namens Nlccm bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
5. Nlccm doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.


Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

1. Nlccm verwerkt de door de gevende partij aan Nlccm verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
2. Deze persoonsgegevens worden door Nlccm verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan financenlccm@gmail.com
4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Nlccm geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Nlccm heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

1. Nlccm maakt gebruik van cookies op delen van haar website.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. De disclaimer en het privacystatement die Nlccm hanteert zijn onverkort van toepassing.
2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.